Torselli Penne Spirelli Spirelli Penne Torselli

Officieel reglement voor deelname aan de ‘Soubry op Kamp’ actie van Soubry

Officieel reglement voor deelname aan de ‘Soubry op Kamp’ actie van Soubry

Officieel reglement voor deelname aan de ‘Soubry op Kamp’ actie van Soubry

Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing van Soubry.

I. ALGEMENE BEPALINGEN SPAARACTIE

 1. De spaaractie ‘Soubry op kamp’ van Soubry wordt georganiseerd en gecoördineerd door Soubry, met zetel te B-8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 51 (hierna “Soubry” of “Organisator” genoemd).
 2. De spaaractie, slechts geldig in België, staat uitsluitend open voor alle verenigingen uit België. Deze worden vertegenwoordigd door de leiders van de specifieke afdelingen. Onder ‘vereniging’ wordt in de context van deze actie en in het verdere reglement verstaan: een organisatie waar kinderen en jongvolwassenen één dag of meerdere dagen in de maand naartoe kunnen en onder begeleiding van vrijwilligers activiteiten kunnen uitoefenen. Verenigingen nemen deel als overkoepelende groep, of per afdeling. Indien zij deelnemen als overkoepelende groep, worden prijzen of producten slechts eenmalig uitgereikt en dienen zij zelf de verdeling te maken van deze prijs over de verschillende afdelingen.
 3. De vereniging dient zich eerst online te registreren als deelnemer op www.soubryopkamp.be. De spaarkaart waarmee barcodes worden gespaard, is uitsluitend online beschikbaar en downloadbaar. De enige geldige spaarkaart is afkomstig van de campagnewebsite www.soubryopkamp.be. Op de spaarkaart kunnen barcodes worden gekleefd die rechtstreeks van de Soubry pasta verpakkingen komen. Barcodes van andere producten en merken worden niet aanvaard. Alle spaarkaarten die ten laatste 7 juni 2024 per post verstuurd zijn, zijn geldig voor de actie. Een stempel van de Belgische post (bpost) is geldig als bewijs. De spaarkaart is bindend en moet leesbaar en volledig ingevuld worden, anders is deze niet geldig. Onder ‘invullen’ wordt verstaan: de vermelding van de naam van de vereniging en het volgnummer dat de deelnemer verkrijgt na de registratie. In de maanden juni en juli 2024 worden alle pasta pakketten verstuurd naar de gevalideerde deelnemer naar het door hen opgegeven adres. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum waarop de vereniging op kamp vertrekt. Verenigingen die in augustus op kamp vertrekken, kunnen mogelijks hun pakket pas ontvangen in juli. Winnaars van de pastabar worden persoonlijk verwittigd voor 21 juni 2024 via e-mail en/of per telefoon.
 4. Een spaarkaart bevat 20 kleefvakken. Er kunnen dus per spaarkaart maximaal 20 geldige barcodes worden geregistreerd. Per 10 barcodes ontvangt de deelnemende vereniging 1 doosje Soubry Al Dente spaghetti fijn 375 g. Indien men minder dan een veelvoud van 10 barcodes opstuurt, zal er door de Organisatoren worden afgerond naar het hoogst behaalde veelvoud van 10 barcodes.
 5. ln geen geval kan een tekort aan barcodes worden gecompenseerd door betaling. De gratis pasta kan niet worden verworven zonder correcte deelname aan de spaaractie.
 6. Bij overmacht of bij uitputting van de gratis pasta behouden de Organisatoren zich het recht om deze gratis pasta te vervangen door een artikel met gelijke waarde of grotere waarde. De deelnemer zal hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht.
 7. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de spaaractie, de toekenning van wedstrijdprijzen, en dit in welke vorm ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten op het promotiemateriaal en de verpakkingen die deel uitmaken van de spaaractie.
 8. De Organisator is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische tekortkomingen vanwege bpost of elke andere logistieke leverancier en dit in welke vorm ook.
 9. Verzendingen die op een ander adres dan het vermelde adres toekomen of die onvoldoende gefrankeerd zijn, worden ongeldig verklaard.
 10. Deelname aan deze spaaractie houdt de volledige aanvaarding van dit reglement in.
 11. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

II. DEELNAME AAN DE SPAARACTIE: SOUBRY OP KAMP

 1. De deelname aan deze spaaractie gaat gepaard met een aankoopverplichting.
 2. Elke vereniging kan slechts éénmaal geldig deelnemen tijdens de actieperiode door zich te registreren via www.soubryopkamp.be. Individuele deelnames in eigen persoonlijke naam en voor persoonlijke rekening worden niet aanvaard.
 3. Deelname kan enkel via het opsturen van de geldige originele barcodes uit de 2024-editie, d.w.z. 13-cijferige barcodes (EAN) die starten met de cijfers 5410028 (rechtmatig geknipt uit deelnemende Soubry pasta verpakkingen) en zoals opgestuurd naar het wedstrijdadres voor 7 juni 2024 om 23u59. De postdatum op de enveloppe is dus ten laatste 7 juni. Nazendingen na deze datum zullen niet in aanmerking genomen worden.Op elke enveloppe die verstuurd wordt dient aan de buitenzijde duidelijk het volgnummer en het aantal barcodes die in de enveloppe zitten vermeld te worden. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor verdere verwerking. Steekproefsgewijs zal het aantal barcodes in de enveloppe nageteld worden en vergeleken worden met het aantal vermeld op de enveloppe. Indien blijkt dat beide aantallen niet met elkaar overeenstemmen, dan zal de betrokken vereniging onmiddellijk gediskwalificeerd worden voor verdere deelname.
 4. Indien, wegens overmacht of een technisch voorval buiten de wil van de Organisator, een deelname werd geannuleerd, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de deelnemers aan de wedstrijd in geen geval een schadevergoeding van hen eisen.
 5. De deelname is slechts geldig als alle verplichte gegevens, zoals vermeld in de deelnemingsvoorwaarden, zijn medegedeeld.
 6. Elke deelnemende vereniging dient identificeerbaar te zijn via e-mailadres, naam en voornaam, telefoonnummer, vestigingsplaats van het kamp en de verblijfsperiode die zij bij haar actiedeelname doorstuurt. Elke deelnemende vereniging draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van haar gegevens. Deelnemende verenigingen kunnen deelnemen aan de actie Soubry Op Kamp op voorwaarde dat zij op www.soubryopkamp.be hun vereniging registreren. Registraties worden aangemaakt per vereniging en niet per persoon. Elke vereniging mag zich slechts éénmaal registreren. Extra registraties onder dezelfde naam worden geblokkeerd. De actie is niet toegankelijk voor verenigingen met een verantwoordelijke onder de 18 jaar of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief werd geschorst.
 7. Onvolledige deelnames, alsook deelnames in andere naam, deelnames die incorrecte gegevens bevatten, deelnames die niet stroken met de algemeen aanvaardbare zeden, deelnames die in elke andere dan de voorziene vorm worden ingestuurd of die de bepalingen in dit reglement niet respecteren worden uitgesloten. De vereniging of persoon die de foutieve kandidaatstelling instuurde, zal in dat geval worden gediskwalificeerd voor de opdracht. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van ‘Soubry op Kamp’ 2024.
 8. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een deelname uit te sluiten en de doorgegeven kandidaatstelling in alle communicatiekanalen te wissen of te eisen dat deze gewist worden alsook dat deze nog verder verspreid wordt daar de naam van Soubry, de actie of aanverwanten er aan gekoppeld zijn. Ook deelnames die het reglement niet respecteren, vooral in het geval van vermoeden van vals spelen of bedrog tijdens de deelname aan de actie, zullen verwijderd worden. De organisatie moet de verwijderde deelnemers hier niet van op de hoogte stellen. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van ‘Soubry op kamp’ 2024.

III. ACTIEVERLOOP EN BEPALING VAN DE WINNAARS

 1. Verenigingen ontvangen per 10 correct en geldig ingestuurde, of via challenges verworven, barcodes 1 doosje Soubry Al Dente spaghetti fijn 375 g. Er kunnen maximaal 100 doosjes (of 37,5 kilo pasta) worden gewonnen. De deelnemende pastasoort voor deze actie is: spaghetti fijn.
 2. Na afsluiting van de actie zal er rekening gehouden worden met het aantal geldig ingestuurde barcodes. De deelnemer met de meeste barcodes zal voor alle leden, die geregistreerd staan voor het desbetreffende kamp, het bezoek van een autonome pastabar voor 1 lunch of 1 avondmaal naar keuze tijdens hun kamp krijgen. Hierbij krijgen ze de keuze uit minimaal 3 pastagerechten, waar ze à volonté van mogen eten. Uit de deelnemers met meer dan 350 barcodes, zal 1 vereniging voor alle leden, die geregistreerd staan voor het desbetreffende kamp, het bezoek van een autonome pastabar voor 1 lunch of 1 avondmaal naar keuze tijdens hun kamp krijgen. Hierbij krijgen ze de keuze uit minimaal 3 pastagerechten, waar ze à volonté van mogen eten. De winnaar die geselecteerd wordt, is de vereniging die tijdens de registratie volgende vraag correct of het best benaderend beantwoord heeft: hoeveel barcodes zullen er in totaal verzameld zijn tijdens de Soubry op Kamp 2024 editie.
 3. De vereniging die de meeste barcodes verzamelde in de periode van deze wedstrijd wordt als Winnaar (hierna: de ‘Winnaar’) verder aangesproken om de prijs te realiseren.
 4. De eerste 200 deelnemende verenigingen die voor 7 juni 2024 de 3 ‘achievement badges’ behaalden op zijn of haar persoonlijke online ‘Soubry op Kamp’-dashboard (soubryopkamp.be), en meer dan 10 barcodes spaarden, winnen eveneens een Mikado gezelschapsspel. De hierboven vermelde ‘3 achievement badges’ zijn als volgt opgesteld: Spaghetti Starter : de vereniging dient zich voor 25 april 2024 te hebben ingeschreven, Penne Prof: de vereniging dient haar online profiel op soubryopkamp.be te vervolledigen, Macaroni Master: De vereniging dient haar deelname van in 2024 online te delen op social media (Instagram, TikTok of Facebook) en de Jury hiervan een bewijs aan te leveren voor 7 juni 2024. Zodra de Jury dit bewijs persoonlijk heeft goedgekeurd en gecommuniceerd naar de vereniging is deze laatste ‘badge’ behaald.
 5. Tijdens haar selectie houdt de Jury rekening met het geheel van inzendingen die door de deelnemers werden voorgesteld, alsook de challenges waaraan werden deelgenomen, vanaf de eerste dag van de actie.
 6. Beslissingen van de Jury zijn niet vatbaar voor beroep.
 7. De naam van de Winnaar wordt door de Organisator via de website en de Facebookpagina bekend gemaakt na afloop van de actie. De Winnaars worden ook persoonlijk verwittigd via e-mail en/of telefoon.
 8. Niet geselecteerde verenigingen zullen niet op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze niet hebben gewonnen.

IV. PRIJZEN EN OVERHANDIGEN VAN DE PRIJZEN

 1. Na afsluiting van de actie en aanduiding van de Winnaars door de Jury wordt een prijs overhandigd aan de winnende vereniging.
 2. De Organisator kan de prijs per post of persoonlijk overhandigen en de namen van de Winnaar, en de eventuele foto’s of video’s die bij deze prijsuitreiking worden gemaakt, voor promotionele doeleinden gebruiken. De prijzen kunnen door de desbetreffende vereniging niet worden doorverkocht.

V. REGISTRATIE VAN EEN VERENIGING OP DE WEBSITE

 1. De Organisator garandeert dat zij zelf geen enkele vereniging zal registreren op deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van een vereniging.
 2. De Organisator vraagt aan elke vereniging om berichten met ongepaste inhoud te melden via het e-mailadres soubryopkamp@soubry.be.
 3. Namen of voornamen van leden van een geregistreerde vereniging zullen niet zichtbaar zijn op de website en ook niet gedeeld worden met derden.

VI. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. In geval van klachten kan de consument steeds contact opnemen met Soubry via het nummer (+32) 051/22.23.20 (enkel in België) of door een schriftelijke aanvraag te richten naar Soubry – Soubry op kamp - Verbrandhofstraat 51, B-8800 Roeselare. Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer dat Soubry finaal kan beslissen omtrent iedere klacht.
 2. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Soubry. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

VII. PRIVACYBEPALINGEN

 1. Soubry handelt conform de Europese wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijd, worden geregistreerd in de bestanden van Soubry, Verbrandhofstraat 51, B-8800 Roeselare. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren waarvoor de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan deze actie. Ze kunnen worden medegedeeld aan partners met wie Soubry samenwerkt. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft kosteloos recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing van Soubry.
 3. Door deel te nemen aan de wedstrijd (Soubry Op Kamp) geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik door Soubry en haar betrokken partners van deze informatie. Conform de wet kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via een gedagtekende brief aan Soubry op bovenstaande adres. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.
 4. De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.
 5. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.